Index of /Beleid/Ontwerp Landelijk Gebied Schagen PDF versie


back back root root

Amendementen 22 april 2014.pdf
Bijlage 2_Staat van Bedrijfsactiviteiten.pdf
Bijlage 2_Verdieping Nota Cultuurhistorie Schagen.pdf
Bijlage 3_Ruimtelijke onderbouwing Westfriesedijk 1 (uitbreiding bouwvlak).pdf
Bijlage 7_Nota Zienswijzen Landelijk Gebied Schagen.pdf
Landelijk gebied Schagen_Toelichting.pdf
Bijlage 1_Beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis.pdf
Bijlage 4_Nota inspraak en vooroverleg.pdf
Bijlage 1_Plan MER, inclusief passende beoordeling.pdf
raadsbesluit 17 dec 2013 incl amendementen en moties.PDF
Bijlage 5_Aanvulling planMER.pdf
Raadsvoorstel vaststelling.pdf
Bijlage 6_Toetsingsadvies over het planMER en de aanvulling daarop.pdf
Landelijk gebied Schagen_Verbeelding.pdf
Bijlage 8_Nota Ambtshalve wijzigingen Landelijk Gebied Schagen.pdf
Landelijk gebied Schagen_Regels.pdf
Raadbesluit 22 april 2014.pdf