direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Paraplu-omgevingsplan, 1e tranche
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Introductie

Met dit omgevingsplan worden enkele aanpassingen gedaan in diverse geldende bestemmingsplannen in de gemeente Schagen. Dit zogeheten paraplu-omgevingsplan is een herstel-omgevingsplan. Dit is een omgevingsplan dat een doorwerking heeft op alle onderliggende vastgestelde bestemmingsplannen. Het doel van het paraplu-omgevingsplan is:

 • 1. Harmonisering van de geldende bestemmingsplannen ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet;
 • 2. Verwerking van beleidswijzigingen in geldende bestemmingsplannen.
 • 3. Reparatie van omissies in de toelichting, regels en verbeelding van geldende bestemmingsplannen.

Ad 1. Harmonisering van de bestemmingsplannen

Het gehele grondgebied van de gemeente Schagen is aangewezen op grond van artikel 7g van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna BuChw) onder de Crisis en herstelwet (hierna: Chw). Dit heeft als effect dat voor het gehele gemeentelijk grondgebied juridisch één bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (hierna omgevingsplan) geldt. Alle (postzegel) bestemmingsplannen die hierna worden vastgesteld worden automatisch onderdeel van dit bestemmingsplan. Dit maakt het makkelijker om alle “moederplannen” te harmoniseren.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente Schagen het eerste omgevingsplan van de gemeente vormen. Voor een goede werking van dat omgevingsplan is de uniformering van de algemene regels nodig. Dit omgevingsplan is de eerste stap naar uniforme algemene regels. De regels van dit omgevingsplan treden in de plaats van alle vergelijkbare regels van de bestemmingsplannen die op het moment van vaststelling van dit paraplu-omgevingsplan onherroepelijk zijn.

In dit omgevingsplan worden de volgende harmoniseringen doorgevoerd:

 • De definities van de verschillende bestemmingsplannen en de wijze van meten worden eenduidig geformuleerd;
 • De algemene regels van de verschillende bestemmingsplannen worden uniform gemaakt;
 • De regels voor Bed & Breakfast, recreatie, plattelandswoningen en huisvesting van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven worden geharmoniseerd.

Ad 2. Beleidswijzigingen

Naast harmonisatie is er sprake van een beperkte beleidswijziging, bijvoorbeeld als het gaat om zonneparken.

Ad 3. Reparatie van omissies

Naast de harmonisering van de bestemmingsplannen en het doorvoeren van een beperkte beleidswijzing, worden een aantal omissies in vigerende bestemmingsplannen hersteld. Het betreft een aantal 'verbetergevallen' die zien op geringe omissies in de regels dan wel de verbeelding (zoals een verkeerd opgenomen groenstrook). Het betreft dus ondergeschikte aanpassingen die worden vertaald in de diverse geldende bestemmingsplannen.

Dit paraplu-omgevingsplan is een 1e in een serie omegvingspannen die de komende periode zullen worden opgesteld.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied omvat alle onherroepelijke bestemmingsplannen van de gemeente.

In bijlage 1 (Lijst van bestemmingsplannen) bij de toelichting is een lijst opgenomen van alle onherroepelijke bestemmingsplannen. De peildatum is september 2020.

Afbeelding 1: Kaart Schagen met daarop de begrenzing (of wel contour)van het plangebied. Voor de begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de bij het plan behorende verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0001.png"

Afbeelding 1: Kaart Schagen met contour

1.3 Werkingssfeer

Dit paraplu-omgevingsplan vervangt de begrippen en de algemene regels van alle onherroepelijke bestemmingsplannen van de gemeente Schagen op grond van artikel 7g BuChw.

Daarnaast worden een aantal algemene onderwerpen opgenomen die gelden voor het gehele grondgebied van Schagen.

Tot slot wordt een aantal omissies in geldende bestemmingsplannen hersteld.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de juridische vormgeving van dit paraplu-omgevingsplan Hoofdstuk 3 betreft de planbeschrijving en gaat nader in op de verschillende herstelonderwerpen. Het daaropvolgende hoofdstuk 4 vormt de (wettelijke) verantwoording uit oogpunt van geldend beleid en de toepasselijke omgevingsaspecten. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 op de uitvoerbaarheid van het paraplu-omgevingsplan ingegaan.

Hoofdstuk 2 Juridische vormgeving

2.1 Algemeen

In dit paraplu-omgevingsplan worden alle begrippen en alle algemene regels in vigerende onherroepelijke bestemmingsplannen binnen de gemeente Schagen vervangen.

Ook worden er een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld: huisvesting van arbeidsmigranten, Bed & Breakfast, opgenomen die van toepassing zijn binnen de gemeente Schagen en de huidige regelingen vervangen.

Het paraplu-omgevingsplan voorziet daarnaast in een aantal wijzigingen in vigerende bestemmingsplannen. Het paraplu-omgevingsplan kan dan ook niet los worden gezien van deze plannen, maar alleen in samenhang met deze plannen worden gelezen. In de betreffende regels van het paraplu-omgevingsplan is steeds een verwijzing naar de ruimtelijke plannen opgenomen, waardoor de juridische samenhang tussen de ruimtelijke plannen en het paraplu-omgevingsplan wordt gewaarborgd. In de navolgende hoofdstukken wordt dit feit niet nader herhaald.

2.2 Wettelijke grondslag

Op 5 juli 2019 is de gemeente Schagen toegevoegd aan de lijst van gemeenten waar er geëxperimenteerd kan worden met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het gehele grondgebied (artikel 7g van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet), middels een ministeriële regeling (onder artikel 3.2.1, sub d van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet). Op grond van artikel 7c van het hierboven genoemde Besluit kunnen onder andere regels in het bestemmingsplan worden opgenomen, die strekken tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.  Een van de onderdelen van het experiment betreft het opnemen van een open norm in het plan waarvoor er bij nieuw beleid geen planherziening nodig is.

2.3 Gedigitaliseerde plannen

Het planproces in de ruimtelijke ordening is volledig digitaal. Om uitwisseling van bestanden mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt: de RO-standaarden. De RO-standaarden moeten verplicht worden toegepast op elk plan dat wordt gemaakt, tenzij de gemeenteraad besluit om op grond van de Chw van de RO standaarden af te wijken. Voor dit paraplu-omgevingsplan wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Met toepassing van de RO-standaarden is het paraplu-omgevingsplan opgesteld.

2.4 Planvorm

Voor de regeling is gekozen voor een paraplu-omgevingsplan (parapluplan).

2.4.1 Paraplu-omgevingsplan

Omdat de regeling betrekking heeft op het grondgebied van de gehele gemeente wordt de naam paraplu-omgevingsplan gebruikt. In Bijlage 1 van de toelichting is de lijst van alle onherroepelijke bestemmingsplannen van de gemeente Schagen opgenomen.

2.4.2 Toelichting op de regels

Dit paraplu-omgevingsplan bevat algemene begrippen en algemene regels die gelden voor het hele grondgebied van de gemeente Schagen en die de huidige begrippen en algemene regels in vigerende bestemmingsplannen vervangen. Daarnaast worden in dit paraplu-omgevingsplan meerdere bestemmingsplannen in één keer (gedeeltelijk) herzien. Dit maakt dat in de regels van het paraplu-omgevingsplan, daar waar regels in vigerende bestemmingsplannen worden hersteld, zorgvuldig wordt aangegeven wat er geregeld of gewijzigd wordt.

Ten aanzien van de inhoudelijke aanpassingen van de ruimtelijke plannen is gewerkt met de termen: doorgehaaldgewijzigd en/of toegevoegd. Wanneer een tekst is doorgehaald, betekent dit dat het betreffende tekstgedeelte uit de ruimtelijke plannen wordt gehaald. Wanneer een tekst is gewijzigd, betekent dit dat sprake is van een tekstuele aanpassing aan het betreffende tekstgedeelte uit de ruimtelijke plannen. Wanneer een tekst is toegevoegd, betekent dit dat een geheel nieuwe tekst wordt opgenomen in de ruimtelijke plannen.

Daarnaast is per artikel aangegeven op welk ruimtelijk plan de aanpassing betrekking heeft. Op deze wijze is inzichtelijk gemaakt hoe de regeling in het betreffende ruimtelijke plan komt te luiden. Voor de leesbaarheid is bovendien de van toepassing zijnde regeling opgenomen, zodat de aanpassing in de juiste context wordt gelezen.

Hoofdstuk 3 Artikelsgewijze toelichting

In deze paragrafen staat een beschrijving van de artikelen van dit paraplu-omgevingsplan.

3.1 Artikel 1: Doelstelling

Dit artikel bevat de doelstelling van dit paraplu-omgevingsplan.

3.2 Artikel 2: Begrippen

Dit artikel bevat de begripsbepalingen.

3.3 Artikel 3: Werking van dit Paraplu-omgevingsplan

In artikel 3.1 is de reikwijdte van het paraplu-omgevingsplan opgenomen. Het is de bedoeling dat de begrippen, de (algemene) regels en de beleidswijzigingen overal in Schagen gaan gelden. Zolang de Omgevingswet niet geldt, kan dit bestemmingsplan alleen gelden voor de gebieden waar een bestemmingsplan geldt waarvan de procedure definitief is afgerond. Een bestemmingsplan waarvan de procedure bij de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan nog niet definitief is afgerond en beheersverordeningen vallen niet onder de reikwijdte. Dit plan geldt voor alle bestemmingsplannen die voor september 2020 (peildatum) onherroepelijk zijn geworden, zie Bijlage 1 bij de toelichting.

In artikel 3.2 is aangegeven hoe de regels van dit paraplu-omgevingsplan zich verhouden tot regels die in een onherroepelijk plan staan dat onder de werking van dit paraplu-omgevingsplan valt. De regels van dit paraplu-omgevingsplan zijn algemene regels. Ze zijn dus van toepassing op alle bestemmingen.

3.4 Artikel 4: Uniforme definities

3.4.1 Toepassingsbereik

Het onderwerp 'uniforme definities' heeft doorwerking in alle ruimtelijke plannen zoals genoemd in paragraaf 1.2.

3.4.2 Regeling in dit paraplu-omgevingsplan

De meeste bestemmingsplannen die binnen de huidige gemeente Schagen van kracht zijn, hebben hun oorsprong in de voormalige fusiegemeenten. Zij zijn door verschillende stedenbouwkundige bureaus opgesteld. Ook hebben de verschillende gemeentebesturen allen hun eigen signatuur meegegeven aan de regels en daarmee ook aan de begripsbepalingen. Hierdoor is er sprake van verschillen die het soms onmogelijk maken om op eenvoudige wijze mee te werken aan gewenste ontwikkelingen.  

Uit oogpunt van rechtsgelijkheid is het gewenst om te beschikken over één set begripsbepalingen, zie Bijlage 2 bij de toelichting, die voor het gehele grondgebied van de gemeente geldt.  Daarom zijn alle voorkomende begrippen geïnventariseerd en daar waar sprake was van meerdere begrippen is een keuze gemaakt voor de in onze ogen meest passende definitie.

3.5 Artikel 5: Uniforme Algemene Regels

3.5.1 Toepassingsbereik

Het onderwerp 'uniforme algemene regels' heeft doorwerking in alle ruimtelijke plannen zoals genoemd in paragraaf 1.2.

3.5.2 Regeling in dit paraplu-omgevingsplan

Sinds de fusie van de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is het uitgangspunt dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk worden behandeld. Dat blijkt in de praktijk niet altijd zonder meer mogelijk te zijn. De wijze waarop de individuele gemeenten bepaalde zaken hebben geregeld in hun bestemmingsplannen laat hier en daar verschillen zien. Om hieraan een einde te maken en vergunningverlening te vereenvoudigen is er voor gekozen om de algemene regels uniform te maken, zie Bijlage 3 bij de toelichting. De keus is daarbij gevallen op het toepassen van de meest ruime regeling per onderwerp, zodat mogelijkheden soms verruimd, maar niet ingeperkt worden.

3.6 Artikel 6: Arbeidsmigranten

3.6.1 Toepassingsbereik

Het onderwerp “arbeidsmigranten” heeft doorwerking in de ruimtelijke plannen voor alle ruimtelijke plannen zoals genoemd in paragraaf 1.2.

3.6.2 Regeling in dit paraplu-omgevingsplan

In vervolg op de behandeling van de raadsinformatiememo (27 november 2019) en de motie van 17 december 2019 over dit onderwerp wordt gewerkt aan uniforme regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven.

Indien noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van het ter plaatse gevestigde volwaardig agrarische bedrijf zal – door een binnenplanse afwijkingsprocedure- huisvesting mogelijk gemaakt worden tot maximaal 60 personen. In beide vergaderingen is gesproken over een afstandscriterium om de overlast voor de omgeving te beperken en de leefbaarheid van de omgeving te waarborgen.

De (verkeers)overlast en het gevoel van vervreemding heeft niet zozeer te maken met de onderlinge afstand tussen de verschillende locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. Vanuit de buurt wordt aangegeven dat deze overlast pas ontstaat /gevoeld wordt op het moment dat de gehuisveste arbeiders niet op het agrarisch bedrijf werken. Het agrarisch bedrijf heeft niet altijd de arbeidskrachten jaarrond nodig voor de eigen bedrijfsvoering noodzakelijk is dan zal de aanvrager een participatie traject met de omgeving moeten doorlopen. Hieruit volgt een onafhankelijk advies aan het college. Op basis hiervan kan het belang van de aanvrager in relatie tot de omgeving worden gewogen.

De huisvesting van arbeidsmigranten in bedrijfswoningen op agrarische bouwpercelen wordt niet mogelijk gemaakt. De reden hiervoor is dat de bedrijfswoning dan bij recht onttrokken kan worden aan de functie. Nu bij recht ook bij elk agrarisch bedrijf een bedrijfswoning is toegestaan zal de gemeente bij een aanvraag daarvoor positief op moeten beschikken; een gebonden aanvraag. Bij het gebruik maken van deze mogelijkheid ontstaat er feitelijk een tweede bedrijfswoning op het perceel

3.7 Artikel 7: Bed & Breakfast

3.7.1 Toepassingsbereik

Het onderwerp 'Bed & Breakfast' heeft doorwerking in alle ruimtelijke plannen zoals genoemd in paragraaf 1.2.

3.7.2 Regeling in dit paraplu-omgevingsplan

Een Bed & Breakfast (B&B) is een vorm van kleinschalige verblijfsrecreatie, bij iemand in huis of op het erf. Het is iets anders dan een pension of hotel. Een B&B in Nederland heeft gemiddeld 2,4 gastenkamers en 5,7 slaapplaatsen. Een pension of een hotel zijn meestal groter. Een B&B verzorgt naast de slaapplek ook het ontbijt, bij een hotel of pension is het vaak mogelijk om ook te lunchen en/of te dineren.

Het grootste verschil is echter dat het bij een pension of een hotel om de hoofdfunctie gaat, terwijl een B&B altijd een nevenfunctie is. De hoofdfunctie blijft wonen. Vandaar dat in de regels is opgenomen dat een B&B altijd ondergeschikt moet zijn aan de hoofdfunctie. Ook is in de regels opgenomen dat een maximaal percentage van de oppervlakte van de woning gebruikt mag worden voor de B&B. De extra benodigde parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd op eigen erf. Alles bij elkaar zorgt dit er voor dat de kans op overlast voor de omgeving te verwaarlozen is.

Een B&B als nevenfunctie bij woningen is in de gehele gemeente toegestaan. Er zijn meerdere regels voor B&B van toepassing binnen de gehele gemeente. Deze worden hierbij vervangen door een set uniforme regels.

3.8 Artikel 8: Zonneparken

3.8.1 Toepassingsbereik

Het onderwerp 'Zonneparken' heeft doorwerking in de bestemmingsplannen “Buitengebied Zijpe” en “Landelijk gebied Harenkarspel”.

3.8.2 Regeling in dit paraplu-omgevingsplan

De gemeenteraad van Schagen heeft op 19 februari 2019 het beleid zonneparken vastgesteld en op 11 februari 2020 is dit aangescherpt. Daarin is aangeven dat zonneparken onder een opstelling van windturbines zijn toegestaan. Hierbij moet nog wel aan een drietal voorwaarden voldaan worden.

Om de procedure om een zonnepark te realiseren eenvoudiger te maken wordt in dit parapluplan een regeling opgenomen zodat er niet meer afgeweken hoeft te worden van het bestemmingsplan.

3.9 Afwijkingsbevoegdheid - Wijzigingsbevoegdheid

3.9.1 Toepassingsbereik - 'Wonen'

Het onderwerp 'Wonen' en de nieuwe afwijkingsbevoegdheid heeft doorwerking in alle ruimtelijke plannen zoals genoemd in paragraaf 1.2.

3.9.2 Regeling in dit paraplu-omgevingsplan - 'Wonen'

Vanuit de jurisprudentie is gebleken dat de regels over 'Wonen” verscherpt moeten worden in die zin dat Wonen gekoppeld moet worden aan het begrip woning. Ook dient geregeld te worden dat deze woning door 1 huishouden bewoond mag worden. Dit om ongewenste vormen van wonen, met de daarbij behorende overlast voor de woonomgeving tegen te kunnen gaan.

De regels en begrippen zijn hierop aangepast.

Daar waar kamerverhuur mogelijk is kan het college van burgemeester en wethouders hier middels een afwijkingsbevoegdheid vergunning voor verlenen.

3.9.3 Toepassingsbereik - 'Agrarisch bouwvlak'

Het onderwerp 'Agrarisch' en de nieuwe wijzigingsbevoegdheid voor het agrarisch bouwvlakheeft doorwerking in alle ruitmelijk plannen zoals genoemd in paragraaf 1.2.

3.9.4 Regeling in dit paraplu-omgevingsplan - 'Agrarisch bouwblok'

Het college van Burgemeester en wethouder vindt het belangijk om de procedure te versnellen voor aanvragen voor het wijzigen van de vorm van agrarische bouwvlakken tot en met twee hectaren.

3.10 Artikel 10: Plattelandswoningen

3.10.1 Toepassingsbereik

Het onderwerp Plattelandswoningen heeft doorwerking in alle ruimtelijke plannen zoals genoemd in paragraaf 1.2

3.10.2 Regeling in dit paraplu-omgevingsplan

Op 1 januari 2013 is de Wet Plattelandswoning in werking getreden.
Doel van deze wet was om de milieuwetgeving ten aanzien van deze plattelandswoning soepeler te kunnen hanteren;
Bij de toekenning van de woonbestemming moet de gemeente hebben gewaarborgd dat voor deze woning een goed woon- en leefklimaat geldt. Voor een plattelandswoning zou die toets niet hoeven te worden uitgevoerd.

Nu 6 jaar later uit jurisprudentie blijkt dat ook bij een plattelandswoning een goed woon- en leefklimaat als maatstaf dient te worden genomen kan in het kader van een goede ruimtelijke ordening het begrip plattelandswoning vervallen. Feitelijk en planologisch is het een woning. Een bestemmingsplanwijziging / wijzigingsplan is dan daartoe de aangewezen weg.

De regeling wordt uit alle bestemmingsplannen geschrapt en is niet meer van toepassing binnen de gemeente Schagen.
Dit betekent niet dat het probleem niet meer bestaat. Ook in de toekomst zullen agrarische bedrijfswoningen vrijkomen en zal bij burgers de wens leven hier te mogen wonen. Aan zowel Rijk, provincie, als gemeente is de taak om binnen de gestelde normen de flexibiliteit van deze ontwikkeling mogelijk te blijven maken. Daarom is in het paraplu-omgevingsplan een flexibiliteitsbepaling opgenomen die het mogelijk maakt om maatwerk te leveren per individuele aanvraag. De flexibiliteit is nu opgenomen als een open norm, een mogelijkheid die de Crisis- en herstelwet biedt, die later nog verder kan worden ingevuld, (te denken valt aan een Ruimte voor Ruimte regeling).

3.11 Specifieke Herstelonderwerpen

Naast de uniforme begrippen, algemene regels en het verwerken van de beleidsbijstelling is ook sprake van enkele herstelonderwerpen die voor één enkel plan gelden. Dit parapluplan herstelt de hiernavolgende specifieke gebreken in een aantal plannen. In navolgende tabel is puntsgewijs ingegaan op de redactionele aanpassing van diverse ruimtelijke plannen als genoemd in paragraaf 1.2. Per plan is aangegeven wat het gebrek is en op welke wijze deze met dit parapluplan wordt gerepareerd. Onder elk bestemmingsplan waar voor een verbeelding is gewijzigd wordt is er een voor (links) en na (rechts) versie.

Ruimtelijke plan & Herstelonderwerp   Herstelactie met paraplu-omgevingsplan  
Artikel 11 Wijziging bestemmingsplan
'Achterweg 23 en 23A Groote Keeten'
11.1 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 6  
De dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering' is ten onrechte opgenomen. Artikel 6 van de planregels vervalt en de verbeelding wordt aangepast.  
11.2 Wijziging verbeelding
Achterweg 23 en 23A te Groote Keeten
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0002.png"  
 
Artikel 12 Wijziging bestemmingsplan
'Burgerbrug - Ruimte voor ruimte (Grote Sloot)
12.1 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 8.2  
In artikel 8.2.2 is voor aan- en uitbouwen aan zijgevels van hoofdgebouwen een relatie gelegd met een bouwgrens. De percelen Welgelegn 6 t/m 14 Burgerbrug hebben geen bouwvlak en daarmee ook geen bouwgrens.

In artikel 8.2.2 en 8.2.3 wordt het woord 'bouwgrens' vervangen door de woorden 'bouwgrens, dan wel bij het ontbreken van een bouwvlak, de zijdelingse of achterste gevellijn en het verlengde daarvan.  
Artikel 13 Wijziging bestemmingsplan
'Dorpen langs de Groote Sloot'
13.1 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 4.1  
Het perceel De Akker 15 te Oudesluis heeft o.a. de bestemming 'Bedrijf' met de functieaanduidingen 'bedrijf tot en met categorie 3.1' en 'specifieke vorm van bedrijf – timmerfabriek'.
Het perceel is inmiddels in gebruik als garagebedrijf. Volgens artikel 4.1 onder a. onder 7 is een autobedrijf uitsluitend toegestaan op gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – autobedrijf”. Door het woord 'uitsluitend' kan gesteld worden dat dit gebruik op andere percelen niet is toegestaan, ondanks het feit dat het gebruik mogelijk wel is toegestaan op de gronden die ter plaatse zijn aangeduid met een bedrijfscategorie omdat het gebruik binnen de aangeven categorie past.
Deze discrepantie wordt opgelost door het woord 'uitsluitend' in artikel 4.1 onder a. onder 7 te laten vervallen.
Daarnaast vervalt artikel 4.1 onder a. onder 9.
 
13.2 Wijziging verbeelding
De Akker 15 te Oudesluis
 
Op de verbeelding vervalt op het perceel De Akker 15 Oudesluis de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – timmerfabriek”.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0003.png"    
Artikel 14 Wijziging bestemmingsplan
'Woongebieden Kern Schagen'
14.1 Wijziging bijlage  
In bijlage 1 (Staat van bedrijfsactiviteiten) behorende bij de planregels staan een aantal planologisch ongewenste bedrijfsactiviteiten. Deze activiteiten moeten vervallen. De bijlage moet worden aangepast.  
14.2 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 19.3  
In artikel 19.3 zijn regels opgenomen om af te wijken van de bouwregels. In artikel 19.3b onder 3 is een voorwaarde bepaald dat de bebouwing (het hoofdgebouw en het bijbehorende bouwwerk) een omvang heeft van tenminste 300 m2, dit moet zijn 300 m3. Het artikel moet worden gewijzigd.  
14.3 +14.4 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 11  
Het perceel Menisweg 6, 6a-6b te Schagen heeft de bestemming 'Maatschappelijk' en bevat een bedrijfswoning. In het bestemmingsplan is de bedrijfswoning niet geregeld.

In artikel 11.1 wordt geregeld dat een bedrijfswoning mogelijk is ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. Het verbod op bedrijfswoningen in artikel 11.1.3 vervalt en in artikel 11.2.1 wordt worden regels over de bedrijfswoning toegevoegd.  
14.5 Wijziging verbeelding
Menisweg 6, 6a-6b te Schagen  
Op de verbeelding wordt de aanduiding 'bedrijfswoning' toegevoegd.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0004.png"    
Artikel 15 - Wijziging bestemmingsplan
'Landelijk gebied Harenkarspel'
15.1 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 3.1, 3.2, lid b. en j. en 3.4  
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Harenkarspel” is abusievelijk de legaal aanwezige mestvergister op het perceel Wengeweg 2-2a niet meegenomen. Deze omissie wordt thans recht gezet. In kort gaat dit over het herstellen van een fout en dat dit geen relatie heeft met handhavingsverzoeken.
Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede afstemming nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar ook om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Deze afstand wordt gemeten tussen de bestemmingen van bedrijven en de gevels van geluidsgevoelige objecten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën.

Biovergister
Conform de VNG-publicatie kan een biovergister geschaald worden onder milieucategorie 3.2 met een bijbehorende richtafstand van 100 meter voor geluid en 50 meter voor stof en geur in een rustige woonwijk (SBI 40). Op een afstand van circa 210 meter zijn woningen gelegen. Aan de genoemde richtafstand wordt dan ook voldaan. Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.
veehouderij
Conform de VNG-publicatie kan een veehouderij geschaald worden onder milieucategorie 3.2 met een bijbehorende richtafstand van 30 meter voor geluid, 30 meter voor stof en voor geur betreft de afstand 100 meter in een rustige woonwijk (SBI 141). Op een afstand van meer dan 100 meter zijn woningen gelegen. Aan de genoemde richtafstand wordt dan ook voldaan. Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.

De benodigde onderzoeken (Akoestisch, Stikstofdepositie en Veiligheid) zijn als bijlage 5, 6 en 7 bij dit plan opgenomen

Daarnaast behoeft artikel 3.2 aanpassing. In artikel 3.2 onder a. staan regels voor bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen. Onder b. staan regels voor kassen maar door de tekst “aanvullend op het bepaalde in sub a” ontstaat verwarring omdat de regels onder b. niet aanvullend zijn maar alleen gelden voor kassen. Sub b. wordt daarom aangepast.  
15.2 Wijziging verbeelding
Wengeweg 2-2a in Warmenhuizen
 
 
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0005.png"    
15.3 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 7.1  
Het perceel Middenweg 23a te Dirkshorn is o.a. bestemd als 'Agrarisch met waarden' maar is in gebruik als gemengde functie met de volgende componenten:
Hoofdfunctie: paarden spiegeling / coaching;
Pensionstalling voor paarden;
Zorgcomponent (max 10 % ) met ondergeschikte horeca (licht alcoholisch) ten dienste van deze zorgcomponent;
Expositie ruimte.
Het perceel krijgt de bestemming 'Maatschappelijk' en de verbeelding wordt daarop aangepast met daarbij een aanduiding 'ondergeschikte horeca'.
In artikel 7.1 wordt onder n. ingevoegd dat ondergeschikte horecavoorzieningen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'ondergeschikte horeca'.  
15.4 Wijziging verbeelding
Middenweg 23a te Dirkshorn
 
 
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0006.png"    
Artikel 16 Wijziging bestemmingsplan
'Landelijk gebied Schagen'
16.1 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 3.2.6 en 3.4.1  
Artikel 3.2.6 onder c. onder 2 geeft aan dat een paardenbak gebouwd dient te worden "(…) aansluitend aan het bouwwerk waarop het hoofdgebouw is gesitueerd", terwijl vervolgens het gebruik van een paardenbak buiten het bouwvlak specifiek strijdig is ingevolge artikel 3.4.1 onder g.
Artikel 3.4.1 onder g. vervalt.  
16.2 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 18.2.1  
Bestaande voormalige agrarische woningen die nu bestemd zijn als 'Wonen' kunnen groter zijn dan 225 m2 zoals in artikel 18.2.1 onder c. is bepaald.
Aan het artikel wordt toegevoegd: 'danwel de bestaande oppervlakte indien dit meer is'.  
16.3 Wijziging verbeelding
Burghornerweg 8 en 8a te Schagen


 
In 2008 is voor de percelen Burghornerweg 8 en 8a te Schagen vergunning verleend voor bebouwing buiten het bouwvlak. De aanpassing van het bouwvlak werd ten onrechte niet meegenomen in het bestemmingsplan.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0007.png"   Op de verbeelding wordt het bouwvlak aangepast.  
Artikel 17 Wijziging bestemmingsplan
'Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote Keeten'
17.1 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 17  
In artikel 17.4 kan o.a. ontheffing worden verleend voor het vergroten van het oppervlak van een recreatiewoning waarbij verwezen wordt naar lid 17.2 sub a onder 6. Dit moet zijn 17.2 sub a onder 7.

Artikel 17.4 wordt gewijzigd naar:
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
•een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
•de verkeersveiligheid;
•de sociale veiligheid;
•de milieusituatie;
•de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,

ontheffing verlenen van het bepaalde onder lid 17.2 sub a onder 5 voor een hogere bouwhoogte en het bepaalde onder lid 17.2 sub a onder 7 voor het vergroten van het oppervlak van een recreatiewoning, met dien verstande dat:
1.de bouwhoogte niet meer dan 7 m mag bedragen;
2.de oppervlakte niet meer dan 120 m2 mag bedragen;
3.niet meer dan 27,5 % van het kaveloppervlak mag worden bebouwd.  
Artikel 18 Wijziging bestemmingsplan
'Recreatieterreinen Harenkarspel'
18.1 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 5, lid 1, onder d
18.2 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 6, lid 1, onder d en artikel 6, lid 3 onder c
18.3 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 7, lid 1, onder c  
Artikel schrappen.
In het ontwerp bestemmingsplan Recreatieterreinen Harenkarspel was de regeling als volgt opgenomen:
d. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
sanitaire voorzieningen;
het bedrijfsmatig onderhoud en het beheer;

Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend inhoudende dat er geen sprake is van bedrijfsmatig beheer van Park de Horn. Naar aanleiding daarvan is de bepaling dat sprake moet zijn van bedrijfsmatige exploitatie geschrapt uit de regels van het bestemmingsplan die betrekking hadden op de bestemming “Recreatie- verblijfsrecreatie 1 en 2 “. Met deze wijziging is de planregel onbedoeld zo gewijzigd dat onderhoud en beheer niet bedrijfsmatig plaats hoeft te vinden, maar ook door particulieren kon worden uitgevoerd.

Nu de recreatiewoningen op het park bijna allemaal in particulier eigendom zijn is het niet logisch dat voor onderhoud en beheer, het bouwen van gebouwen mogelijk worden gemaakt ten behoeve van opslag van materiaal. Er is namelijk geen sprake van onderhoud en beheer van het totale park Ieder eigenaar beheert en onderhoudt zijn eigen terrein met behulp van eigen middelen.

Het is nooit de bedoeling geweest om dergelijke gebouwen per vakantieverblijf afzonderlijk mogelijk te maken. De artikelen 5.1 onder d, 6.1 onder d, 6.3 onder c, en 7.1 onder c worden daarom geschrapt:

 
Artikel 19 Wijziging bestemmingsplan
'Bedrijventerreinen' (voormalige gemeente Harenkarspel)
19.1 Wijziging bijlage  
Perceel De Dijken 41 te Tuitjenhorn is in gebruik als spuiterij voor schildersbedrijf. Dit gebruik ontbreekt in de bij de planregels behorende bedrijvenlijst.
De bijlage 2 (Bedrijvenlijst) behorende bij de planregels wordt aangepast.  
Artikel 20 Wijziging bestemmingsplan
'Landelijk gebied Schagen'
20.1 Wijziging bestemmingsplan
Artikel  
Door een omissie van een gedeelte van het bouwvlak tegenover Imkelanderweg 16 te Dirkshorn moet er een nieuwe regel komen waarbij landschappelijke inpassing nodig is en maximaal een gebouw gebouwd mag worden.  
20.2 Wijziing verbeelding
Imkelanderweg (tegenover 16) te Dirkshorn  
Perceel Imkelanderweg (tegenover 16) te Dirkshorn, is ten onrechte maar gedeelte van een bouwvlak toegekend. Het bouwvlak hoort over de grens tussen bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel en Landelijk gebied Schagen te liggen. Dit is niet goed opgenomen in het gedeelte dat in het Landelijk gebied Schagen ligt. Dit wordt hierbij hersteld.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0008.png"    
Artikel 21 Wijziging bestemmingsplan
'Buitengebied Zijpe"
21.1 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 3.2.1, onder a
Artikel 4.2.1, onder a  
In deze artikelen is bepaald dat alle bebouwing alleen binnen het bouwvlak is toegestaan. Dit moet zijn 'gebouwen'. In de artikelen 3.2.1 onder a. en 4.2.1 onder a. wordt het woord 'bebouwing' vervangen door 'gebouwen'.  
21.3 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 19.2.2, onder a  
In artikel 19 (bestemming Recreatie – Dagrecreatie) is voor wat betreft het strand, de bebouwing buiten het bouwvlak ten onrechte niet uitgesloten.
Na artikel 19.2.2 wordt een nieuw artikel ingevoegd:
Artikel 19.2.2a
Bebouwing mag alleen binnen de op het strand aangegeven bouwvlakken worden gebouwd, met uitzondering van bebouwing ten behoeve van de veiligheid.  
Artikel 22 Wijziging bestemmingsplan
'Buitengebied Zijpe'
22.1 Wijziging bestemmingsplanregels
Artikel 4.1  
De huidige locatie naast de woning op het perceel Kruisweg 6a is een onevenredige aantasting van het straat- en bebouwingsbeeld en stedenbouwkundig gezien een ongewenste ruimtelijke situatie. De melkklar krijgt een nieuwe locatie ten zuiden van de huidige locatie.
Een meer zuidelijk locatie is een beter passende situering waarmee een duidellijk ruimtelijke verbetering kan worden bereikt.  
22.2 Wijziging verbeelding
Kruisweg 6a te Callantsoog  
De aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - melkkar' wordt toegevoegd ten zuiden van de huidige ligging.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0009.png"    
Artikel 23 Wijziging bestemmingsplan
'Bedrijventerrein Witte Paal'
23.1 Wijziging verbeelding
Grotewallerweg 31 a t/m 37 te Schagen
 
Op de woonpercelen Grotewallerweg 33 en 35 te Schagen ligt een bouwvlak voor 4 woningen. De 2 woonpercelen Grotewallerweg 31a en 37 zijn abusievelijk buiten dit bouwvlak gelaten.
Op de verbeelding wordt het bouwvlak om de woningen Grotewallerweg 31a tot en met 37 gelegd.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0010.png"    
Artikel 24 Wijziging bestemmingsplan
'Bedrijventerrein Witte Paal'
24.1 Wijziging verbeelding
Witte Paal 107 t/m 113 en 12 t/m 20 te Schagen  
Deze percelen hebben een foutieve functieaanduiding gekregen en moeten de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' krijgen. De aanduiding op de verbeelding wordt aangepast.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0011.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0012.png"    
Artikel 25 Wijziging bestemmingsplan
'Bedrijventerreinen' (voormalige gemeente Harenkarspel
25.1 Wijziging verbeelding
De Huisweid 2 te Warmenhuizen  
Perceel De Huisweid 2 te Warmenhuizen is ten onrechte niet aangeduid als 'kantoor'. Op de verbeelding wordt de aanduiding 'kantoor' toegevoegd.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0013.png"    
Artikel 26 Wijziging bestemmingsplan
'Buitengebied Zijpe'
26.1 Wijziging verbeelding
Kruisweg 4 en 4a te Callantsoog
 
De percelen Kruisweg 4 en 4a te Callantsoog zijn recreatief bestemd maar zijn in gebruik voor wonen en hebben geen relatie met het recreatieterrein. De percelen zijn foutief recreatief bestemd.

Op de verbeelding wordt de bestemming 'Wonen' gelegd.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0014.png"    
Artikel 27 Wijziging bestemmingsplan
'Buitengebied Zijpe'
27.1 Wijziging verbeelding
Grote Sloot 274 te Schagerbrug
 
Voor het perceel Grote Sloot 274 te Schagerbrug is op 26 juni 2012 een bestemmingswijziging vastgesteld waarbij het agrarische bouwvlak is vergroot. Deze wijziging is niet verwerkt in het bestemmingsplan 'Buitengebied Zijpe'.

Op de verbeelding wordt het bouwvlak vergroot conform de op 26 juni 2012 vastgestelde wijziging.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0015.png"    
Artikel 28 Wijziging bestemmingsplan
'Buitengebied Zijpe'
28.1 Wijziging verbeelding
Keinsmerweg 90 te Schagerbrug
 
Perceel Keinsmerweg 90 te Schagerbrug had een woonbestemming en is ten onrechte agrarisch bestemd.

Op de verbeelding wordt de bestemming 'Wonen' gelegd.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0016.png"    
Artikel 29 Wijziging bestemmingsplan
'Buitengebied Zijpe'
29.1 Wijziging verbeelding
Korte Belkmerweg 7 te 't Zand
 
Op het perceel Korte Belkmerweg 7 te 't Zand is de bedrijfsbestemming dwars door het parkeergedeelte gelegd.

Op de verbeelding wordt de begrenzing van de bedrijfsbestemming aangepast.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0017.png"    
Artikel 30 Wijziging bestemmingsplan
'Buitengebied Zijpe'
30.1 Wijziging verbeelding
Schagerweg 2 te Schagerbrug
 
Op perceel Schagerweg 2 te Schagerbrug ontbreekt op de verbeelding een bouwvlak voor de aanwezige RWZI.
Op de verbeelding wordt op het perceel een bouwvlak opgenomen.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0018.png"    
Artikel 31 Wijziging bestemmingsplan
'Buitengebied Zijpe'
31.1 Wijziging verbeelding
Voorweg 1 te Callantsoog
 
Op de verbleeding op het perceel Voorweg 1 te Callantsoog staat de aanduiding 'zomerwoning' op het verkeerde gebouw.
Op de verbeelding wordt de aanduiding 'zomerwoning' op het juiste gebouw geplaatst.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0019.png"    
Artikel 32 Wijziging bestemmingsplan
'Tuitjenhorn'
32.1 Wijziging verbeelding
Kalverdijkerlaantje 27 te Tuitjenhorn
 
De bestemming van het perceel Kalverdijkerlaantje 27 te Tuitjenhorn is ten onrechte gewijzigd naar 'Bedrijf' maar het is nog steeds agrarisch in gebruik.

De verbeelding moet worden aangepast naar de bestemming “Agrarisch met waarden” met een bouwvlak.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0020.png"    
Artikel 33 Wijziging bestemmingsplan
'Dorpen langs de Groote Sloot'
33.1 Wijziging verbeelding
Grote Sloot 367 t/m 385 te Schagerbrug  
Ten noorden van de percelen Grote Sloot 367 t/m 385 te Schagerbrug zijn voormalige agrarische gronden als woonpercelen in gebruik genomen. Deze gronden dienen bestemd te worden als 'Tuin' en de verbeelding moet daarop worden aangepast.  
afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0021.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0441.BPPARAPLU1-ON01_0022.jpg"    

Hoofdstuk 4 Verantwoording van het paraplu-omgevingsplan

Voor dit paraplu-omgevingsplan zijn diverse beleidsstukken van het Rijk, de provincie, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente van belang. Hieronder volgt een opsomming van voor dit paraplu-omgevingsplan relevante beleidstukken.

4.1 Rijksbeleid

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (uit 2012)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijk en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk is drie rijks-doelen uitgewerkt:

 • Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijke-economische structuur van Nederland.
 • Verbeteren van de bereikbaarheid.
 • Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Het Rijk zet in op topsectoren zoals logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en voedsel en tuinbouw, waar de kracht van Nederland ligt ten opzichte van internationale concurrenten. De bereikbaarheid en mobiliteit van personen en goederen is daarbij van groot belang. Ontwikkelingen in leefbaarheid en veiligheid hangen sterk samen met bevolkingsgroei en -krimp. De veranderende behoeften op het gebied van wonen en werken leggen daarbij een extra druk op een markt waar de totale vraag afneemt: kwaliteit gaat voor kwantiteit. De ambitie is dat in 2040 de woon-werklocaties in steden en dorpen aansluiten op de kwalitatieve vraag en dat locaties voor transformatie en herstructurering zoveel mogelijk worden benut.

Met bovengenoemde rijks-doelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke ordening gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn.

4.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Artikel 3.1.6. lid 2 Bro schrijft voor dat de onderbouwing van een ruimtelijk plan, waar een nieuwe stedelijke ontwikkeling mee mogelijk wordt gemaakt, aan de Ladder moet voldoen. Per 1 juli 2017 is een vereenvoudigde Ladder van toepassing. De tekst uit het Bro luidt als volgt: ''De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied'.

Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zodat de ladder niet van toepassing is.

4.1.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (uit 2011)

Het vastgestelde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening borgt een aantal van de nationale ruimtelijke belangen uit de Nota Ruimte en voormalige PKB's in regelgeving.

4.1.4 Nationaal Waterplan 2016-2021 (uit 2015)

Het 2e Nationaal Waterplan (NWP2) beschrijft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de periode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050.

4.1.5 Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw) beschrijft het beheer van de rijkswateren voor de periode 2016-2021 en is opgesteld door Rijkswaterstaat. Het plan vertaalt het Nationaal Waterplan 2016-2021 en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte naar beheer en onderhoud van rijkswateren. Het Bprw en het Nationaal Waterplan zijn tegelijk opgesteld. Zo zijn beleid en uitvoering in samenhang voorbereid en op elkaar afgestemd.

4.1.6 Watervisie 2021

In de Watervisie 2021 staan de ecologische doelen voor niet-natuurlijk oppervlaktewater. Deze doelen zijn afgestemd met de waterbeheerders. Ook staan in de Watervisie 2021 maatregelen om de kwaliteit van het grondwater in de bodem van Noord-Holland te verbeteren.

4.2 Provinciaal Beleid

4.2.1 Omgevingsvisie NH 2050 (uit 2018)
4.2.2 Structuurvisie / Provinciale Ruimtelijke Verordening (uit 2019)

Op 21 juni hebben de provincale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke verordening (PRV) vastgesteld. In de structuurvisie zijn de uitgangspunten en de sturingsfilosofie uit het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, het voorheen geldende streekplan, overgenomen. Uitgangspunt voor de structuurvisie is 'kwaliteit door veelzijdigheid'. Noord-Holland moet aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal concurrerende regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het landschap. Gelet op voorgaande doelstelling heeft de provincie een aantal provinciale belangen aangewezen. De drie hoofdbelangen (ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid) vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstellingen van de provincie. De structuurvisie is uitsluitend bindend voor de provincie en niet voor gemeenten en burgers. Om de provinciale belangen, die in de structuurvisie zijn gedefinieerd, door te laten werken, heeft de provincie de PRV opgesteld. In de periode 2010-2030 streeft de provincie er naar om de ruimte in de steden als Schagen optimaal te benutten en het landschap zo veel mogelijk open te houden. Ten aanzien van Schagen omvat de structuurvisie verder geen uitgesproken beleidsuitgangspunten.

4.2.3 Provinciale omgevingsverordening NH 2020

Op 18 februari 2020 is de ontwerp-ogmevingsverordening van de provincie Noord-Holland ter visie gelegd. Dit ontwerp-paraplu-omgevingsplan loopt in tijd voor op deze provinciale verordening.

Nu dit paraplu-omgevingsplan van conserverende aard is wordt niet uitgegaan van enige strijdigheid met deze provinciale ontwerp-omgevingsvergunning.

4.2.4 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

Samen met de Provinciale Structuurvisie en de Provinciale Verordening is door de provincie op Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld. Hierin geeft de provincie aan op welke wijze in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingsgeschiedenis, de bebouwingskarakteristiek en de inpassing in de wijdere omgeving. Het basisuitgangspunt daarbij is 'behoud door ontwikkeling'. In de Leidraad worden de te behouden karakteristieken vastgelegd. Schagen ligt in het Oude Zeekleilandschap, dat wordt gekenmerkt door een open landschap, waarin klein reliëf van de voormalige getijdengebied (onder meer kreken, kreekruggen) nog zichtbaar is. De Westfriese Omringdijk, die ten noorden en westen van Schagen loopt, vormt daarvan de begrenzing. Bij Schagen worden onder meer de terpen en het 'kadetjesland' als waardevolle cultuurhistorische elementen benoemd.

4.3 Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

4.3.1 Waterprogramma 2016-2021 (uit 2015)

Het beleid van het Hoogheemraadschap tot 2021 is verwoord in het Waterprogramma De verwachte klimaatsverandering is medebepalend voor het beleid van het hoogheemraadschap. Het beleid van het Hoogheemraadschap anticipeert op de voorspelde wateroverlast, droogte en verhoogde overstromingsrisico's. Het doel van het beleid van het hoogheemraadschap is om ook de komende decennia van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal een veilige en leefbare woonomgeving te houden. Dit hoofddoel is vierledig:

 • 1. Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden doelmatig en integraal beheren;
 • 2. De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen en of beheersbaar houden;
 • 3. Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren;
 • 4. Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit.
4.3.2 Keur 2016

De Keur heeft tot doel om waterstaatkundige objecten te beschermen. Het beleid zoals verwoord in de WBP 4 geeft richting gaan de uitvoering van de Keur. In verband met de inwerkingtreding van de Waterwet 2009 is de Keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aangepast en opnieuw vastgesteld.

4.4 Gemeentelijk Beleid

4.4.1 Beleid over zonneparken

De gemeenteraad van Schagen heeft op 19 februari 2019 het beleid zonneparken vastgesteld. Daarin is aangeven dat zonneparken onder een opstelling van windturbines zijn toegestaan. Hierbij moet nog wel aan een drietal voorwaarden voldaan worden die als wijziging worden doorgevoerd.

Om de procedure om een zonnepark te realiseren eenvoudiger te maken wordt nu in dit paraplu-omgevingsplan een regeling opgenomen dat er niet meer afgeweken hoeft te worden van het bestemmingsplan.

4.4.2 Structuurvisie 2025

De Structuurvisie 2025 is op 22 februari 2011 in de voormalige gemeente Schagen vastgesteld maar is wettelijk nog steeds van kracht. Hierin is als visie opgenomen dat groei niet een doel op zich is, maar dat de kwalitatieve ontwikkeling van wonen, werken, recreatie, educatie en zorg een belangrijke drager vormt. Deze hangt samen met de ambitie voor het behoud van de noodzakelijke voorzieningen en het versterken van de vitaliteit van de regio.

4.4.3 Strategische visie 2040

Onder de titel 'Samen werken aan geluk' is op 4 juli 2017 een strategische visie vastgesteld. Hierin zijn voor de thema's Werken, Recreëren, Leren en Wonen uitspraken op de lange termijn gedaan. Voor het thema Werken dat de gemeente volop ruimte geeft aan grootschalige ontwikkelingen. Ruimte bieden aan duurzame technologie, het toepassen van wind- en zonne-energie en duurzame voedselproductie. Ruimte koesteren voor kleine, specialistische bedrijven die maatwerk leveren.

4.4.4 Coalitieakkoord Schagen 2018-2022

In het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Schagen staat dat wij er zijn voor de inwoners en hen serieus nemen. Wij willen inwoners dan ook zoveel mogelijk betrekken bij het realiseren van projecten. Bij grotere projecten proberen wij altijd een project- of een klankbordgroep van betrokkenen in te richten die daadwerkelijk mee kan beslissen.

In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots van belang. We gaan uit van een vertrouwensbasis bij de samenwerking met inwoners, bedrijve en organisaties. We zijn eerlijk en transparant. We geven de gemeente beter door aan de volgende generatie. We dragen onze trots op de gemeente samen met inwoners uit.

4.4.5 Afwijkingenbeleid Schagen: Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen (2015)

Op 6 mei 2015 is de 'Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen' vastgesteld waarbinnen ingewikkelde afwegingen bij ruimtelijke plannen overzichtelijk worden gemaakt. De gids bevat een overzicht en een korte toelichting op regelgeving/procedures van hogere overheden. De gids kan gebruikt worden als naslagwerk bij het ontwikkelen van plannen en is onderverdeeld in drie hoofthema's: Wonen, Werken en Recreëren.

4.4.6 Welstandbeleid Schagen: Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit (2016)

De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandbeleid de 'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit'.

Naast algemene welstandscriteria en sneltoetscriteria voor kleine bouwplannen zijn er gebiedsgerichte criteria bepaald, o.a. voor het gebied 'Werkgebied'. Voor die gebieden geldt een regulier welstandsniveau waarbij meer aandacht gevraagd wordt voor de randen van de bedrijventerreinen en in het zicht gelegen bedrijfsgebouwen. Aantrekkelijke werkgebieden zijn van belang voor de gemeente Schagen. Samenhang tussen bedrijfspanden met een individuele herkenbaarheid is gewenst

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Inleiding

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. Onderdeel hiervan is de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid, inclusief het aspect grondexploitatie.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het omgevingsplan doorloopt de wettelijk voorgeschreven procedure waarbij er verschillende momenten bestaan waarop burgers en belanghebbenden hun invloed op het plan kunnen uitoefenen, te weten:

5.2.1 Ontwerpfase

Het ontwerp paraplu-omgevingsplan doorloopt de in de Wro opgenomen formele procedure. Dit betekent dat het ontwerp van het paraplu-omgevingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode wordt eenieder de gelegenheid geboden tot het indienen van zienswijzen. Daarbij geldt dat het alleen mogelijk is om een zienswijze in te dienen tegen de onderwerpen zoals die zijn opgenomen in dit paraplu-omgevingsplan. Het vooroverleg met de overleginstanties als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt in deze fase betrokken.

5.2.2 Vaststellingsfase

Ten aanzien van de ingekomen zienswijzen wordt een standpunt bepaald in de zienswijzennota. Wanneer hier aanleiding toe is, wordt het resultaat van de zienswijzennota verwerkt in het vast te stellen omgevingsplan. De gemeenteraad neemt een besluit over de zienswijzen en over het vaststellen van het paraplu-omgevingsplanparaplu-omgevingsplan .

5.2.3 Beroepsfase

Ten aanzien van de ingekomen zienswijzen wordt een standpunt bepaald in de zienswijzennota. Wanneer hier aanleiding toe is, wordt het resultaat van de zienswijzennota verwerkt in het vast te stellen omgevingsplan. De gemeenteraad neemt een besluit over de zienswijzen en over het vaststellen van het paraplu-omgevingsplanparaplu-omgevingsplan .

Er kan beroep worden ingesteld door mensen die in de vaststellingsfase een zienswijze hebben ingediend of mensen die kunnen aantonen dat ze daar redelijkerwijs niet toe in staat waren. Wanneer de gemeenteraad het parapluplan gewijzigd vaststelt, staat voor alle belanghebbenden nog de mogelijkheid open om tegen de wijzigingen beroep in te stellen.

5.3 Economische uitvoerbaarheid

Bij nieuwe ontwikkelingen moet onder de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd. De gemeente heeft hierbij de onderzoeks-verplichting om de financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan te toetsen. Daarnaast kan de gemeente aan de hand van de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kosten verhalen op de ontwikkelaar.