Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Kerkbuurt 5a Tuitjenhorn
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0441.WPTHNkerkbuurt5a-ON01
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
 
1.1 plan
 
Het wijzigingsplan ‘Kerkbuurt 5a, Tuitjenhorn' met identificatienummer NL.IMRO.0441.WPTHNkerkbuurt5a-ON01 van de gemeente Schagen;
 
1.2 wijzigingsplan
 
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
 
1.3 moederplan
 
Het bestemmingsplan 'Tuitjenhorn' met identificatienummer NL.IMRO.0441.BPTHN2010-VA02 van de gemeente Schagen;
 
1.4 bestemmingsplan parkeren
 
Het bestemmingsplan 'Parkeren' met identificatienummer NL.IMRO.0441.Facetplanparkeren-VA02 van de gemeente Schagen.
 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
 
Artikel 2 Wijzigen bestemming
2.1 Verbeelding
 
Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het moederplan;
 
2.2 Regels
 
De regels van het moederplan en het bestemmingsplan parkeren zijn op dit wijzigingsplan overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat:
 
  1. de planologische omzetting van het perceel met een bedrijfsbestemming naar een perceel met een woonbestemming voor de bouw van een woonhuis is slechts toegestaan indien een in de winter dichte en groenblijvende haag wordt aangebracht en in stand wordt gehouden, met een minimale hoogte van 3 m op de grens van het woonperceel zoals aangeduid ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden - windhaag’.
 
Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
De regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan ‘Kerkbuurt 5a, Tuitjenhorn'.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van xx xx 20xx.