direct naar inhoud van Regels
Plan: Uitbreiding B-Four Agro aan de Heemtweg 5 te Warmenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPLGHBFOURAGRO-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Uitbreiding B-Four Agro aan de Heemtweg 5 te Warmenhuizen met identificatienummer NL.IMRO.0441.BPLGHBFOURAGRO-VA01 van de gemeente Schagen;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens:

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 aanduidingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft;

1.6 achtergevel:

de van de weg afgekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één van de weg afgekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als achtergevel moet worden aangemerkt;

1.7 agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen;

1.8 archeologische deskundige:

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen;

1.9 archeologisch onderzoek:

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen;

1.10 archeologische waarden:

waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen of bewoningssporen van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn;

1.11 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.12 bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.13 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.14 beeldkwaliteitsplan:

eisen ten aanzien van de gebouwen en de landschappelijke inpassing in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit, zoals neergelegd in het Beeldkwaliteitsplan 'Uitbreiding B-Four Agro - Beeldkwaliteitsplan en onderbouwing nut en noodzaak' als opgenomen als Beeldkwaliteitsplan bij deze regels;

1.15 beperkt kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.16 beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:

een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, genoemd in Lijst met beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis, dan wel een naar de aard of invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit, die in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend op een zodanige wijze dat:

 • a. het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt;
 • b. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie in overeenstemming is, waarbij:
  • 1. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;
  • 2. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning;
  • 3. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca;
  • 4. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;
1.17 bestaand:

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een bouwvergunning en / of vrijstelling / ontheffing (vóór 1 oktober 2010) / omgevingsvergunning (ná 1 oktober 2010);

1.18 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.19 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.20 bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.21 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een bedrijfswoning dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend bedrijfswoning verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.22 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.23 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.24 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.25 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.26 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.27 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.28 compensatie verhardingstoename:

het realiseren en behouden van maatregelen ter compensatie van het versneld tot afvoer laten komen van neerslag door uitbreiding van het verhard oppervlak in afstemming met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

1.29 corridor:

een gebouw in de vorm van een verbindende gang tussen de bestaande bedrijfsgebouwen en de kassen ten behoeve van het logistieke proces behorende bij de uitoefening van de hydrocultuur;

1.30 dagrecreatief medegebruik:

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, met uitzondering van verblijfsrecreatieve voorzieningen;

1.31 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.32 geluidsgevoelig object:

gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.33 grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:

een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van open grond;

1.34 hoofdgebouw:

een of meer panden, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.35 hydrocultuur:

gewasteelt op water in cellen en/of kassen op basis van een kweeksyteem en met de bijbehorende technische inrichting;

1.36 kampeermiddel

een tent, tentwagen, kampeerauto, camper, toercaravan of enig ander voertuig of onderkomen, niet zijnde een bouwwerk, dat naar aard en verschijningsvorm daarmee gelijk te stellen is, met de bedoeling deze te plaatsen op een kampeerterrein;

1.37 kantoor:

gebouw ten behoeve van het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in geringe mate rechtstreeks te woord wordt gestaan of geholpen;

1.38 kas:

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, groenten, bloemen of planten;

1.39 kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.40 landelijk bedrijf:

een bedrijf dat naar de aard van zijn activiteiten gebonden is aan het agrarische buitengebied of waarvan de activiteiten zijn gericht op het buitengebied. Hierbij kan sprake zijn van de volgende (combinatie van) activiteiten:

 • het leveren van diensten aan agrarische bedrijven, zoals zaadveredelingsbedrijven, agrarische loonbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven en veehandelsbedrijven;
 • bewerking, verwerking, distributie en opslag van agrarische producten;
1.41 landschapsbeeld:

de aan een gebied toegekende waarde, zoals beschreven in het beeldkwaliteitsplan;

1.42 ondergeschikte horeca:

horeca-activiteiten, waarvoor een drank- en horecavergunning niet noodzakelijk is, die aan te merken zijn als rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van een nevenactiviteit en daaraan in bedrijfseconomisch en ruimtelijk opzicht ondergeschikt zijn;

1.43 onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken, voer- en vaartuigen, toer- en stacaravans alsmede kampeerauto's, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken, alsook tenten;

1.44 paardenbak:

een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond dan gras, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en pony’s en/of het anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij behorende voorzieningen;

1.45 peil:
 • a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
 • b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
 • c. indien in of op het water wordt gebouwd: het ter plaatse door de (oppervlakte)waterbeheerder vastgestelde oppervlaktewaterpeil;
1.46 risicovolle inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.47 seizoenhuisvesting

bewoning die plaatsvindt in het kader van seizoensgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, waarbij het hoofdverblijf elders wordt gehouden;

1.48 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.49 silo:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient voor het opslaan van mest, veevoeder, graan of andere bulkstoffen ten behoeve van het agrarisch bedrijf;

1.50 stacaravan:

een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat mede gelet op afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen ook over grotere afstanden als aanhangsel van een auto te worden voortbewogen en die door zijn plaatsing als bouwwerk is aan te merken;

1.51 volwaardig agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf met de omvang een halve tot één volledige arbeidskracht, die het bedrijf als hoofdberoep uitoefent, waarvan de ontwikkeling tot volwaardig agrarisch bedrijf binnen een afzienbare termijn een reëel perspectief is;

1.52 voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.53 weg:

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

1.54 woning:

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten;

1.55 zaadveredelingsbedrijf

een bedrijf, in haar geheel of delen daarvan, dat tot doel heeft het ontwikkelen, produceren en verhandelen van zaden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2 de breedte van de gevels:

boven de begane grondvloeren, tussen de, op de gevels loodrecht staande buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren;

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.7 ondergeschikte bouwdelen:

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een landelijk bedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding"specifieke vorm van bedrijf - hightech landbouwbedrijf";
 • b. hydrocultuur;
 • c. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
 • d. het bedrijfswonen uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning", al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;
 • e. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten als gevolg van een biovergistingsinstallatie op gronden ter plaatse van de aanduiding “veiligheidszone – PR10-6 – contour”,

en tevens voor:

 • f. de realisatie van waterbassins op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - waterberging" ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten en de 'compensatie verhardingstoename' van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
 • g. niet-zelfstandige kantoren, met dien verstande dat de vestiging niet-zelfstandige kantoren niet mag plaatsvinden op gronden ter plaatse van de aanduiding “veiligheidszone – PR10-6 – contour”;
 • h. de bestaande seizoenhuisvesting van arbeidsmigranten, met dien verstande dat seizoenhuisvesting van arbeidsmigranten niet mag plaatsvinden op gronden ter plaatse van de aanduiding “veiligheidszone – PR10-6 – contour”;
 • i. een bestaande biovergistingsinstallatie, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - biovergistingsinstallatie";
 • j. een ontsluitingsweg ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "ontsluiting",

met de daarbij behorende:

 • k. gebouwen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • o. nuts-, stroom-, gas-, water-, en warmtevoorzieningen;
 • p. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en dammen;
 • q. waterlopen en -partijen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op of in de in artikel 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: alle bebouwing (waaronder kassen) alleen binnen het aangegeven bouwvlak mag worden opgericht, met uitzondering van:

 • 1. bedrijfswoningen;
 • 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde,.

3.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen en corridors, gelden de volgende regels:

 • a. per bouwvlak mag slechts voor 1 bedrijf worden gebouwd;
 • b. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op gronden ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding - bedrijfsgebouwen", met inachtneming van het bepaalde in lid 3.2.1;
 • c. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen en corridors, mag niet meer bedragen dan respectievelijk 6 m en 11 m dan wel de aangegeven goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)";
 • d. de afstand tussen bedrijfsbebouwing en de achtergevel van de bedrijfswoning aan de westzijde van het plangebied dient ten minste 25 m te bedragen.

3.2.3 Kassen en corridors

Voor het bouwen van kassen en corridors gelden de volgende regels:

 • a. kascomplexen en corridors mogen uitsluitend worden gebouwd op gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - kassen", met inachtneming van het bepaalde in lid 3.2.1;
 • b. de goot- en bouwhoogte van kassen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 6 m en 8 m;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b mag een corridor: plat worden afgedekt met een bouwhoogte van niet meer dan 7 m.

3.2.4 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd op gronden ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning";
 • b. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 1 bedrijfswoning per aanduidingsvlak ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning";
 • c. de goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 8 m;
 • d. de dakhelling van bedrijfswoningen mag niet minder bedragen dan 300;
 • e. de oppervlakte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 225 m²;
 • f. de afstand van de gevel van een bedrijfswoning tot de bestemming ‘Verkeer’ mag niet minder bedragen dan 4 m;
 • g. bij bedrijfswoningen mogen ten behoeve van de woonfunctie bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat de goot- en bouwhoogte niet meer dan bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m;
 • h. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 300 m2 per aanduidingsvlak ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning", met dien verstande dat de totale gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken niet meer mag bedragen dan de oppervlakte van de bedrijfswoning.

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 3 m ten behoeve van sleufsilo’s;
  • 2. 6 m ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. sleufsilo’s zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
 • c. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de situering van een paardenbak is toegestaan onder voorwaarde dat:
  • 1. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 1200 m²;
  • 2. de paardenbak niet verder mag strekken dan 100 meter, berekend vanaf de achterzijde van het hoofdgebouw;
  • 3. de paardenbak is gelegen achter het hoofdgebouw, bezien vanaf de openbare weg, aansluitend aan het bouw- en/of bestemmingsvlak waarop het hoofdgebouw is gesitueerd;
  • 4. de bouwhoogte van de terreinafscheiding mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
  • 5. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
  • 6. de paardenbak moet worden gerealiseerd op een minimale afstand van 30 m tot de woning van een derde;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 1,5 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Algemeen

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld in artikel 3.1 wordt in ieder geval aangemerkt:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen;
 • c. het gebruik van (vrijstaande) bedrijfsgebouwen, bijbehorende bouwwerken en kassen ten dienste van bewoning, met uitzondering van bedrijfswoningen en/of huisvesting van arbeidsmigranten;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren;
 • e. het gebruik van gronden ten behoeve van de buitenopslag, anders dan op gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - biovergistingsinstallatie";
 • f. het gebruik en/of inrichten ten behoeve van exploratie en exploitatie van diepe delfstoffen (met uitzondering van seismologisch onderzoek);
 • g. bodembewerkingen in de vorm van bezanden, omzetten en omspuiten;
 • h. het gebruik van gronden ten behoeve van energieopwekking door middel van biomassavergisting, met uitzondering van de bestaande en vergunde biovergistingsinstallatie op gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - biovergistingsinstallatie";
 • i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van goederen en/of materialen van niet-agrarische herkomst in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, met uitzondering van de opslag en/of stalling van voertuigen ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 3.1;
 • j. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestopslag en/of -silo's en torensilo's;
 • k. het gebruik van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voor de seizoenhuisvesting van arbeidsmigranten, met uitzondering van de bestaande en vergunde seizoenhuisvesting van arbeidsmigranten;
 • l. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de woonfunctie voor zelfstandige bewoning;
 • m. het gebruik van gronden ten behoeve van kleinschalig kamperen;
 • n. het gebruik van gebouwen voor het houden van dieren ten behoeve van de (agrarische) bedrijfsvoering;
 • o. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
 • p. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van dagrecreatie;
 • q. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis, zodanig dat de beroeps c.q. bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat deze oppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m².

3.3.2 Voorwaardelijke bepaling

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt tevens begrepen:

het gebruik van gronden en bouwwerken voor het in lid 3.1 omschreven gebruik zonder dat de landschappelijke inpassing als opgenomen in Bijlage 2 bij deze regels 'Uitbreiding B-Four Agro - Beeldkwaliteitsplan en onderbouwing nut en noodzaak' is gerealiseerd en in stand wordt gehouden. De landschappelijke inrichting dient gerealiseerd te worden binnen 1 jaar na het uitvoeren van de vergunde werkzaamheden als opgenomen in een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen. De voorwaardelijke verplichting is niet van toepassing op bestaand en vergund gebruik.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. lid 3.1, ten behoeve van het aanleggen van een ontsluitingsweg ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten anders dan ter plaatse van de aanduiding "ontsluiting".

De onder a genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid.

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, parkeerplaatsen, voet- en fietspaden;
 • b. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding,

met de daarbij behorende:

 • c. bermbeplanting en bermsloten;
 • d. voorzieningen voor voetgangers en fietsers.

4.2 Bouwregels
 • a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
  • 1. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ander dan ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 5 m bedragen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6 Algemene bouwregels

6.1 Afwijkende bestaande situatie

Wanneer een bestaand bouwwerk:

 • een grotere goothoogte;
 • een grotere bouwhoogte;
 • een grotere oppervlakte;
 • een grotere dakhelling;
 • een kleinere dakhelling,

heeft dan in de bouwregels in de van toepassing zijnde bestemming is toegestaan, dan mag:

 • a. de goot- en/of bouwhoogte en/of oppervlakte en/of dakhelling ten hoogste de bestaande goot- en/of bouwhoogte en/of oppervlakte en of dakhelling bedragen;
 • b. de dakhelling ten minste de bestaande dakhelling en/of geen dakhelling bedragen.

6.2 Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

6.3 Uitzondering op lid 8.2

Het bepaalde in lid 6.2 is niet van toepassing indien:

 • a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
 • b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;


onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse.

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

7.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruiken of laten gebruiken als staan- of ligplaats voor onderkomens;
 • b. het gebruiken of laten gebruiken als sport- of wedstrijdterreinen, openbare parkeerterreinen, kampeer- of caravanterreinen, woonwagen- of andere kampen, dagcampings en lig- of speelweiden;
 • c. het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen hebben van ongerede en onklare machines, voer-, vaar-, of vliegtuigen;
 • d. het gebruiken of laten gebruiken als opslagplaats, dan wel stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, behoudens indien en voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 'Bedrijf' gerichte beheer van de gronden;
 • e. de opslag van bagger en grondspecie behoudens indien en voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de wettelijke onderhoudsplicht van naastgelegen waterpartijen;
 • f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden, bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • g. het gebruiken of laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van lid 6.2 of lid 7.2 niet in stand wordt gelaten.

7.2 Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

7.3 Uitzondering op lid 9.2

Het bepaalde in lid 7.2 is niet van toepassing indien:

 • a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
 • b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;


onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse.

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1 overige zone - zaadveredelingsconcentratiegebied

Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - zaadveredelingsconcentratiegebied’ gelden ten behoeve van agrarische bedrijven binnen het bouwvlak de volgende aanvullende regels:

 • a. Op de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - zaadveredelingsconcentratiegebied’ mag geen nieuwvestiging van zaadveredelingsbedrijven plaatsvinden. Bestaande zaadveredelingsbedrijven zijn toegestaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a en toestaan dat nieuwe zaadveredelingsbedrijven worden gevestigd, mits de zaadveredelingsbedrijven worden gevestigd in bestaande agrarische bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak.

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels kan worden afgeweken, kan het bevoegd gezag met omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het plan voor:

 • a. de op de verbeelding aangeduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages (met uitzondering van oppervlakte van gebouwen, bebouwing en bestemmingsvlakken) tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 • b. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • c. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste 15 m.

De onder a tot en met c genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid.

Artikel 10 Algemene wijzigingsregels

Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen voor wat betreft de bestemming 'Verkeer' te verbreden voor zover zulks noodzakelijk of gewenst is in verband met het creëren van een duurzaam veilige weg.

Artikel 11 Overige regels

11.1 Algemeen

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 12 Overgangsrecht

12.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan;
 • d. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van die beheersverordening.

12.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan;
 • e. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van die beheersverordening.

Artikel 13 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het bestemmingsplan 'Uitbreiding B-Four Agro aan de Heemtweg 5 te Warmenhuizen'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2017.